ภาคเรียน 2/2550


1.วิชาการจัดแสดงและนิทรรศการ
วิชาการจัดแสดงและนิทรรศการ
Display and Exhibitionร
หัสวิชา 10327013 หน่วยกิต 4 ชั่วโมง

คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการ องค์ประกอบของการจัดแสดงและนิทรรศการ เทคนิคการจัด วิธีจัด และการประเมินผล
ฝึกปฏิบัติในการจัดแสดงและนิทรรศการ

วัตถุประสงค์
เมื่อผู้เรียนได้เรียนเนื้อหาครบถ้วนแล้วจะสามารถแสดงพฤติกรรมดังต่อไปนี้ได้
........1. บอกความหมาย ความสำคัญ ประโยชน์และคุณค่าของการจัดแสดงและนิทรรศการได้อย่างถูกต้อง
........2. จำแนกประเภทของการจัดแสดงและนิทรรศการได้อย่างถูกต้อง
........3. วางแผนในการจัดแสดงและนิทรรศการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
........4. ออกแบบองค์ประกอบสำคัญในการจัดแสดงและนิทรรศการได้อย่างสวยงามเหมาะสมกับกาละและเทศะ
........5. บอกเทคนิคการจัดแสดงและนิทรรศการได้อย่างหลากหลายและน่าสนใจ
........6. อธิบายถึงศักยภาพของสื่อที่เหมาะสมกับเนื้อหาในนิทรรศการได้ถูกต้อง อย่างน้อย 5 ประเภท
........7. เขียนโครงการในการจัดแสดงและนิทรรศการได้ถูกต้องและเหมาะสมกับปัจจัยต่าง ๆ ได้อย่างกลมกลืน
........8. ตัดสินและประเมินผลการจัดแสดงและนิทรรศการได้อย่างถูกต้อง

เนื้อหา
เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างกว้างขวางและครอบคลุมจึงจำแนกเนื้อหาเป็นดังนี้
........1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับนิทรรศการ
........2. หลักจิตวิทยากับการจัดนิทรรศการ
........3. ขั้นตอนในการาจัดนิทรรศการ
........4. การออกแบบนิทรรศการ
........5. สื่อที่เหมาะสมกับเนื้อหาในการจัดนิทรรศการ
........6. การจัดแสดง
........7. เทคนิคการจัดแสดง
........8. การประชาสัมพันธ์งานนิทรรศการ
........9. การประเมินผลนิทรรศการ
........10. การปฏิบัติการจัดแสดงและนิทรรศการ

กิจกรรม
........1. การสร้างสื่อประกอบนิทรรศการ
........2. การออกแบบกิจกรรมประกอบนิทรรศการ
........3. การจัดแสดง display
........4. การจัดแสดง exhibition

การประเมินผล
1. การร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน..... 5 %
2. การผลิตสื่อประกอบนิทรรศการ
.....2.1 การหล่อต้นไม้..... 10%
.....2.2 การสร้างป้ายไม้สน..... 10%
3. การจัดแสดง..... 10%
4. การจัดนิทรรศการ..... 10%
5. การย่อบทเรียน..... 10%
6. เนื้อหาและภาพประกอบ..... 10%
7. กิจกรรมประกอบนิทรรศการ..... 5%
8. การสอบกลางภาค..... 10%
9. การสอบปลายภาค..... 20%2. วิชาการจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศ
Innovation and Information Management
รหัสวิชา 1036703จำนวน 3 หน่วนกิต 4 ชั่วโมง (2-2)

คำอธิบายรายวิชา
.....ศึกษาองค์การในแง่ของระบบสารสนเทศ ความสำคัญและบทบาทของระบบการศึกษาและระบบการบริหารการศึกษา การสื่อสารและเครือข่ายการสร้างระบบสารสนเทศ นวัตกรรมทางการศึกษาและการบริหารการศึกษา การนำนวัตกรรมมาช้ในการบริหารและการจัดการศึกษา นวัตกรรมกับการพัฒนาระบบสารสนเทศ การบริหารระบบสารสนเทศ และการบริหารระบบสารสนเทศในองค์การทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เน้นระบบสารสนเทศในปัจจุบัน

วัตถุประสงค์
.....1. เพื่อให้เห็นความสำคัญและบทบาทของระบบสารสนเทศในกร่จัดการและการบริหารการศึกษา
.....2. เพื่อการศึกษาและการเรียนรู้เกี่ยวกับการสื่อสารและเครือข่ายการสร้างระบบสารสนเทศ
.....3. เพื่อศึกษานวัตกรรมทางการศึกษาที่เหมาะสมกับการบริหารการศึกษาในยุคปัจจุบัน
.....4. เพื่อศึกษาถึงการพัฒนาระบบสารสนเทศและการบริหารระบบสารสนเทศ
.....5. เพื่อการบริหารระบบสารสนเทศในองค์การทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ

เนื้อหา

หน่วยที่ 1
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวงกับระบบสารสนเทศ
.....1.1 ความหมาย บทบาทและความสำคัญของระบบสารสนเทศ
.....1.2 การใช้ระบบสารสนเทศกับการเรียนรู้
.....1.3 เครื่องมือสำคัญในระบบสารสนเทศ

หน่วยที่ 2
การสื่อสารและเครือข่ายในการบริหารด้วยระบบสารสนเทศ
.....2.1 ความหมายและบทบาทของการสื่อสาร
.....2.2 การเลือกและการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้น
.....2.3 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการใช้งาน

หน่วยที่ 3
พื้นฐานข้อมูลและการสืบค้น
.....3.1 ระบบฐานข้อมูล
.....3.2 ชนิดและรูปแบบของฐานข้อมูล
.....3.3 ระบบการจัดการฐานข้อมูล

หน่วยที่ 4
นวัตกรรมและการบริหารการศึกษา
.....4.1 ความหมายของนวัตกรรมทางการศึกษา
.....4.2 ขั้นตอนในการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางกศึกษา
.....4.3 ความหมายและรูปแบบการบริหารการศึกษา
.....4.4 การใช้นวัตกรรมในการบริหารการศึกษา

หน่วยที่ 5
การนำนวัตกรรมมาใช้ในทางการบริหารและการจัดการศึกษา
.....5.1 ระบบการศึกษากับการพัฒนามนุษย์
.....5.2 การใช้คอมพิวเตอร์ในวงการศึกษา
.....5.3 การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้และการบริหารการศึกษา

หน่วยที่ 6
นวัตกรรมกับการพัฒนาระบบสารสนเทศ
.....6.1 การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป
.....6.2 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
.....6.3 การเรียนการสอนแบบ e-Learning
.....6.4 การใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อการศึกษา

หน่วยที่ 7
การบริหารระบบสารสนเทศ
.....7.1 การบริหารจัดการทรัพยากรในระบบสารสนเทศ
.....7.2 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
.....7.3 การสร้างสรรค์งาสนสารสนเทศ

หน่วยที่ 8
การวิจัยและแนวโน้มของระบบสารสนเทศกับการจัดการศึกษา
.....8.1 การวิจัยเกี่ยวกับระบบสารสตนเทศในประเทศไทย
.....8.2 การวิจัยเกี่ยวกัยระบบสารสนเทศในต่างประเทศ
.....8.3 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศกับการศึกษาและการเรียนรู้

การวัดผลและการประเมินผล
1. ภาคทฤษฎี..........40 %
.....1.1 รายงาน..............10 %
.....1.2 การสอบปลายภาค...30 %

2. ภาคปฏิบัติ..........60 %
.....2.1 PowerPoint...25 %
.....2.2 Blog............... 20 %
.....2.3 นิทรรศการ...........15 %

กิจกรรมภาคทฤษฎี
.....1. ศึกษาตัวอย่างนวัตกรรมการเรียนการสอนและสวัตกรรมทางการศึกษาในปัจจุบัน
.....2. ศึกษาตัวอย่างการใช้ระบบสารสนเทศในการบริหารการศึกษาในต่างประเทศ
.....3. ศึกษาตัวอย่างการใช้ระบบสารสนเทศในการบริหารการศึกษาในประเทศไทย
.....4. ศึกษาตัวอย่างการใช้ระบบสารสนเทศในโรงเรียนประถมศึกษา
.....5. ศึกษาตัวอย่างการใช้ระบบสารสนเทศในโรงเรียนมัธยมศึกษา
ไม่มีบทความ
ไม่มีบทความ